... (ίνα) η σφραγίς του δήμου Θεραπνών, φέρη ως έμβλημα εν τω μέσω μεν «ρείθρον ποταμού πλησίον λόφου, εφ' ου υψούται ανάκτορον» γύρωθεν δε τας λέξεις «δήμος Θεραπνών»... Θεραπνών